§ 1 Platnosť

Pre obchodný vzťah medzi Digipress, s.r.o., Jesenského 6, 974 01 Banská Bystrica a objednávateľom platia výhradne nasledujúce obchodné podmienky v znení ako sú uvedené na internete v čase objednávania. Za účelom on-line objednávania si objednávateľ môže tieto všeobecné obchodné podmienky uložiť vo svojom počítači a/alebo vytlačiť.

§ 2 Zmluvný partner

Zmluvným partnerom objednávateľa je firma Digipress, s.r.o., Jesenského 6, 974 01 Banská Bystrica.

§ 3 Uzavretie zmluvy

Objednávateľ zadal spoločnosti Digipress, s.r.o., objednávku na výrobu konkrétnych produktov z webstránky (ďalej: "tovar"). Zmluva sa považuje za uzavretú po tom, ako Digipress, s.r.o. potvrdí prostredníctvom e-mailu objednávku, ktorú firme Digipress, s.r.o. zadal objednávateľ cez internet.

§ 4 Ceny

Dodávka tovaru sa uskutoční za ceny, ktoré sú platné v deň uzatvorenia zmluvy, tak ako sú uvedené na danej webovej stránke alebo na základe cenovej ponuky od dodávateľa. Cena obsahuje hodnotu objednávky, poplatok za spracovanie dát a prepravné náklady /poštovné/ vrátane všetkých daní a iných súčastí ceny. Všetky ceny sa rozumejú v eurách (EUR). Cena zahŕňa v súčasnosti platnú daň z pridanej hodnoty (DPH). Ceny počas akcií sú na internetovej stránke už zobrazované ako akciové.

§ 5 Právo zrušenia, právo vrátenia

Právo zrušiť objednávku je vylúčené vzhľadom na to, že produkty sú vyhotovené podľa požiadaviek objednávateľa a boli prispôsobené výlučne pre jeho osobnú potrebu.

Zmeny a taktiež storno už prijatých objednávkach na spracovanie, nie je možné uskutočniť zo strany výrobcu - Digipress, s.r.o. Odoslaná objednávka na spracovanie je už záväzná.

§ 6 Dodanie, odoslanie

Dodanie alebo prevzatie objednávky sa vykoná v súlade s ustanoveniami, ako sú uvedené na webovej stránke, pokiaľ sa medzi objednávateľom a spoločnosťou Digipress , s.r.o. nedohodne inak. Firma Digipress, s.r.o. je oprávnená uskutočniť čiastočné dodávky.

Všetky produkty je možné dodať iba v rámci Slovenskej republiky. Pri objednávke rôznych tovarov v jednej zákazke sa dodací termín môže predĺžiť.

Omeškanie dodávky zo strany Digipressu, s.r.o. neoprávňuje objednávateľa na náhradu škody.

V prípade, že sa dohodlo vyzdvihnutie objednávky, je objednávateľ povinný vyzdvihnúť tovar čím skôr po vyhotovení vo filiálke alebo na adrese, ktorú určil počas objednávky. V prípade, ak nastanú neočakávané okolnosti, ktoré zabránia výrobcovi /Digipress, s.r.o./ zhotoviť a dodať produkt v dodacej lehote, má výrobca právo primerane predĺžiť termín dodávky alebo od zmluvy odstúpiť. Ani v jednom prípade nenesie výrobca zodpovednosť za vzniknuté škody.

Neočakávané okolnosti sa považujú napríklad akcie, technické poruchy technológie , Vianočná sezóna atď.

§ 7 CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
a) v hotovosti v sídle prevádzky predávajúceho na adrese: Sládkovičová 6014/29, 974 05 Banská Bystrica 5
b) v hotovosti na dobierku na mieste určenom kupujúcim v objednávke
c) vopred bezhotovostne na účet predávajúceho alebo na základe dohody medzi objednávateľom a dodávateľom na faktúru s vopred dohodnutou splatnosťou 

Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru. Ak nie je uvedené inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru. V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. Predávajúci je oprávnený, požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu). Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho zároveň s tovarom.

§ 8 Započítanie

Započítanie zo strany objednávateľa nie je možné.

§9 Výhrada vlastníctva

Tovar zostáva vo vlastníctve Digipress, s.r.o. až do úplného zaplatenie všetkých tovarov z jednej a tej istej objednávky.

§ 10 Záruka

Tovar je chybný, ak nezodpovedá technickým štandardom. Objednávateľ je povinný uplatniť zrejmé, bez osobitného prezerania nápadné chyby bezodkladne pri dodaní tovaru, najneskôr však do dvoch týždňov od obdržania. Neskoršie uplatnenie zrejmých vád je vylúčené. Pri oprávnených reklamáciách má Digipress, s.r.o. najskôr právo na náhradnú dodávku. Iba v prípade, že náhradná dodávka nie je možná alebo bude chybná, je objednávateľ oprávnený požadovať zrušenie zmluvy alebo zníženie ceny. Pri odstúpení od zmluvy je objednávateľ povinný vrátiť celý tovar. V ostatnom sa záruka riadi predpismi obchodného práva. Zodpovednosť za následné škody je vylúčená.

§ 11 Ručenie

Digipress, s.r.o. ručí za škody na tovare samotnom len do odoslania objednávky. Ďalšie nároky objednávateľa bez ohľadu na právny titul sú vylúčené. Digipress, s.r.o. neručí za poškodenie alebo stratu údajov na nosičoch údajoch objednávateľa alebo na nosičoch Digipres-u, s.r.o. alebo na elektronických prenosových cestách a v elektronických sieťach. Digipress, s.r.o. neručí za vlastnosti produktov. Za prisľúbené vlastnosti ručí len vtedy, ak Digipress, s.r.o. takýto prísľub poskytla výslovne a v písomnej forme. Vyššie uvedené obmedzenie ručenia sa nevzťahuje na prípad hrubej nedbalosti alebo úmyslu zo strany Digipressu, s.r.o.

§ 12 Ochrana údajov, zabezpečenie údajov

Objednávateľovi je známe a súhlasí s tým, že osobné údaje potrebné na realizáciu zákazky /objednávky/ ako aj archiváciu sú uložené na nosičoch údajov. Výslovne súhlasí so zisťovaním, spracovávaním a využívaním osobných údajov. Toto spracovanie sa deje s prihliadnutím na zákon o ochrane údajov. Digipress, s.r.o. zaobchádza so všetkými údajmi dôverne. Objednávateľ má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti. Obrazové údaje, ktoré zaslal objednávateľ budú vymazané.

§ 13 Autorské práva, trestné právo

Za obsah prenášaných obrazových súborov zodpovedá výlučne objednávateľ samotný. U všetkých prác prenesených na materiál, ako aj pri archivovaní obrazových údajov sa predpokladá, že objednávateľ vlastní potrebné autorské, značkové alebo iné práva. Následky z prípadného porušenia týchto práv nesie sám objednávateľ.

Objednávateľ súčasne s udelením zákazky vyhlasuje, že obsah prenášaných obrazových súborov neporušuje trestné zákony, predovšetkým sa nim neporušujú predpisy proti šíreniu detskej pornografie. Ak by Digipress, s.r.o. zistila porušenie tohto vyhlásenia, podá bezodkladne príslušné oznámenie orgánom činným v trestnom konaní.

§ 14 Miesto plnenia, sídlo súdu a použité právo

Miesto plnenia pre všetky záväzky zo zmluvného vzťahu je sídlo spoločnosti Digipress, s.r.o. V právnym sporoch v súvislosti s obchodným vzťahom platí výlučne slovenský právny poriadok. Ak objednávateľ pri podaní žaloby nemá žiadne bydlisko alebo trvalý pobyt na Slovensku, je potom sídlom súdu Banská Bystrica.


Kontaktná adresa:
Digipress, s.r.o.
Jesenského 6,
974 01 Banská Bystrica 
Slovensko
IČO: 48 00 25 18
DIČ: 2024 176 099
IČ DPH: SK2024 176 099