Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020 je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 

 

Spoločnosť Digipress, s.r.o. získala NFP na realizáciu projektu s názvom „Založenie štúdia na spracovanie audiovizuálnych materiálov v spoločnosti Digipress, s.r.o.“ v rámci výzvy IROP-PO3-SC31-2016-5 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP s č. MK-56/2020/SOIROPPO3-302031H557, ktorá nadobudla účinnosť dňa 21.4.2020.  

 

 

Identifikácia projektu

Názov: Založenie štúdia na spracovanie audiovizuálnych materiálov v spoločnosti Digipress, s.r.o.

Kód projektu v ITMS2014+: 302031H557

Miesto realizácie: Banská Bystrica

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

 

Špecifický cieľ: 3.1 – Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií

 

NFP: maximálne do výšky 199 510,76 EUR

 

Krátky opis projektu

Predmetom projektu je obstaranie technológií na prevádzkovanie úplne novej audio-vizuálnej firemnej divízie s audio-video digitálnym štúdiom, vytvorenie dvoch nových pracovných miest pre túto divíziu a štúdio v rámci segmentu KKP, nová marketingová inovačná stratégia s použitím metódy tzv. marketingového mixu.

 

Hlavným cieľom projektu je tvorba prevažne dokumentárnych filmov, videozáznamov, klipov a spotov podporujúcich kreatívne prostredie hlavne z oblasti letectva a kultúrno-spoločenských podujatí pre účely odberateľov, zákazníkov a hlavne širokú verejnosť. Tvorba má byť podporená vybudovaním aj úplne nového audio-video digitálneho štúdia.