(1) Kupujúci berie na vedomie, že odoslaním objednávky kupujúcim je predávajúci v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov („Zákon o ochrane osobných údajov“), oprávnený spracúvať jeho osobné údaje uvedené v objednávke, a to meno, priezvisko, dodaciu adresu, fakturačnú adresu, e-mail a telefónne číslo, v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov, pre účely spracovania objednávky a plnenia kúpnej zmluvy podľa týchto obchodných podmienok.
 
(2) Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú umiestnené v elektronickom úložisku (databáze) poskytovanom predávajúcemu spoločnosťou Digipress s.r.o., so sídlom Jesenského 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 48 00 25 18 alebo jej subdodávateľom.
 
(3) Osobné údaje budú spracúvané počas doby nevyhnutnej na dosiahnutie vyššie uvedeného účelu, najdlhšie však po dobu plynutia záručnej doby tovaru, ktorý si kupujúci objedná. Tým nie je dotknutá povinnosť predávajúceho uchovávať doklady obsahujúce osobné údaje kupujúcich vyžadované inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

(4) Kupujúci berie na vedomie, že s výnimkou vyššie uvedeného nebudú osobné údaje kupujúceho poskytnuté ani sprístupnené tretím osobám okrem tretích osôb zabezpečujúcim dodanie objednaného tovaru, ktorým budú sprístupnené kontaktné údaje kupujúceho.
 
(5) V prípade, ak si to kupujúci vopred osobitne vyžiada, je predávajúci oprávnený spracúvať jeho kontaktné údaje (najmä e-mail) za účelom zasielania marketingových informácií predávajúceho. Pre účely zasielania marketingových informácií predávajúceho kupujúci poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne, na obdobie troch rokov a svoj súhlas môže kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na info@digiperess.sk
 
(6) Kupujúcemu prináležia práva najmä podľa § 28 Zákona o ochrane osobných údajov, najmä: na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o kupujúcom spracúvané, opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti  a podobne.

 

INFORMÁCIA O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ: DIGIPRES s.r.o.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: Jesenského 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 48 00 25 18, zapísaný v  Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, Vložka číslo:  27590/S

Kontaktné údaje: info@digipress.sk

Účel spracúvania: Riešenie požiadaviek dotknutých osôb pri výkone ich práv v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) a zákona o ochrane osobných údajov.

Právny základ spracúvania: Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa čl.6 ods.1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), najmä v zmysle uvedeného nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov.

Spracúvanie  v zmysle Zákona o dani z príjmu 595/2013

 

Príjemcovia/Kategórie príjemcov: Sprostredkovateľ Účty a dane, s.r.o., so sídlom Starohorská 6160/35 Banská Bystrica 974 11, IČO: 45 252 637 zapísaný v  Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, Vložka číslo:  17245/S

Doba uchovávania: 11 rokov

Požiadavka na poskytnutie osobných údajov a možné následky ich neposkytnutia: Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, v opačnom prípade môže nastať situácia, že žiadosť dotknutej osoby nebude možné riadne posúdiť, respektíve vybaviť.

Prenos údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii: Nevykonáva sa.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa.

Práva dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa http://www.digipress.sk/.

 

INFORMÁCIA O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Prevádzkovateľ: DIGIPRESS s.r.o.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: Jesenského 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 48 00 25 18, zapísaný v  Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, Vložka číslo:  27590/S

Kontaktné údaje: info@digipress.sk

Účel spracúvania: Riešenie požiadaviek dotknutých osôb pri výkone ich práv v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) a zákona o ochrane osobných údajov.

Právny základ spracúvania: Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa čl.6 ods.1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), najmä v zmysle uvedeného nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov.

Spracúvanie  v zmysle Zákona o dani z príjmu 595/2013

 

Príjemcovia/Kategórie príjemcov: Sprostredkovateľ Účty a dane, s.r.o., so sídlom Starohorská 6160/35 Banská Bystrica 974 11, IČO: 45 252 637 zapísaný v  Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, Vložka číslo:  17245/S

Doba uchovávania: 11 rokov

Požiadavka na poskytnutie osobných údajov a možné následky ich neposkytnutia: Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, v opačnom prípade môže nastať situácia, že žiadosť dotknutej osoby nebude možné riadne posúdiť, respektíve vybaviť.

Prenos údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii: Nevykonáva sa.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa.

Práva dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa http://www.digipress.sk/.

 

AKÝM SPÔSOBOM MÔŽE DOTKNUTÁ OSOBA UPLATNIŤ SVOJE PRÁVO A AKÝ JE POSTUP DIGIPRESS s.r.o. PRI NAPĹŇANÍ PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY

Dotknutá osoba môže  realizovať svoje práva podaním žiadosti, a to

 

DIGIPRESS s.r.o. poskytuje dotknutej osobe pri uplatňovaní práv súčinnosť.

DIGIPRESS s.r.o. môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby, ak má oprávnené pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby podávajúcej žiadosť.

Ak je žiadosť neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu, DIGIPRESS s.r.o. môže odmietnuť konať na základe žiadosti dotknutej osoby, alebo môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady vynaložené na vybavenie žiadosti. INAK SA INFORMÁCIE (v zmysle čl.12 ods.5 Nariadenia a §29 ods.5 Zákona) POSKYTUJÚ BEZODPLATNE.

DIGIPRESS s.r.o. poskytne dotknutej osobe informácie  o opatreniach , ktoré sa prijali na základe žiadosti podľa článkov 15 až 22 Nariadenia a podľa § 21 až 28 Zákona, bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. DIGIPRESS s.r.o. informuje o každom takomto predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.

V prípade, ak by DIGIPRESS s.r.o. neprijal opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, bezodkladne a najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti informuje dotknutú osobu o dôvodoch nekonania a o možnosti podať sťažnosť dozornému orgánu a uplatniť súdny prostriedok nápravy v zmysle Nariadenia, resp. podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov v zmysle Zákona.

DIGIPRESS s.r.o. oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov uskutočnené podľa článku 16, 17 a 18 Nariadenia alebo § 22,23 a 24 Zákona, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.

 

INFORMÁCIA O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Prevádzkovateľ: DIGIPRESS s.r.o.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: Jesenského 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 48 00 25 18, zapísaný v  Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, Vložka číslo:  27590/S

Kontaktné údaje: info@digipress.sk

Účel spracúvania: Kontrola aktivít externých používateľov vstupujúcich do IT siete prevádzkovateľa pri plnení zmluvných požiadaviek prevádzkovateľa.

Právny základ spracúvania: Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl.6 ods.1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa: Zaistenie bezpečnosti IT prostredia prevádzkovateľa, ochrana citlivých informácií, osobných údajov, ochrana majetku a zdrojov prevádzkovateľa.

Príjemcovia/Kategórie príjemcov: Microsoft, Poskytovatelia software

Sprostredkovateľ AKCENT NOVA s.r.o., so sídlom Partizánska cesta 112 Banská Bystrica 974 01, IČO: 36 046 124 zapísaný v  Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, Vložka číslo:  6877/S,

Sprostredkovateľ InterWay, a.s., so sídlom Stará Vajnorská 21 Bratislava 831 04, IČO: 35 728 531 zapísaný v  Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, Vložka číslo:  6123/B

Doba uchovávania: 1 rok

Prenos údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii: Nevykonáva sa.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa.

Práva dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvaniaprávo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Dotknutá osoba má tiež PRÁVO NAMIETAŤ proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, vrátane namietaniu proti profilovaniu.

V prípade takéhoto namietania, prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa http://www.digipress.sk/, a http://www.tlaciarik.sk/.

 

 

INFORMÁCIA O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Prevádzkovateľ: DIGIPRES s.r.o.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: Jesenského 6, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 48 00 25 18, zapísaný v  Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, Vložka číslo:  27590/S

Kontaktné údaje: info@digipress.sk

Účel spracúvania: Spracúvanie dokumentov v zmysle Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu prevádzkovateľa; spracúvanie došlej / odoslanej pošty v zmysle Prevádzkového poriadku.

Právny základ spracúvania: Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa čl.6 ods.1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), najmä v zmysle zákona o archívoch a registratúrach.

Príjemcovia/Kategórie príjemcov: Slovenská pošta, a.s., Poštová služba; Kuriérska služba

Doba uchovávania: 10 rokov

Požiadavka na poskytnutie osobných údajov a možné následky ich neposkytnutia: Poskytovanie osobných údajov je nevyhnutne spojené s výkonom pracovných úloh, vykonávaním podnikateľskej činnosti a administráciou korešpondencie odosielanej/prijímanej  prevádzkovateľom

Prenos údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii: Nevykonáva sa.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa.

Práva dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa http://www.digipress.sk/, a http://www.tlaciarik.sk/.

 

OZNÁMENIE PORUŠENIA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV DOTKNUTEJ OSOBE (čl.34 Nariadenia a §41 Zákona)

 

V prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb. DIGIPRESS s.r.o. bez zbytočného odkladu oznámi porušenie ochrany osobných údajov dotknutej osobe.

Oznámenie dotknutej osobe obsahuje jasne a jednoducho formulovaný opis povahy porušenia ochrany osobných údajov a aspoň informácie a opatrenia v nasledovnom rozsahu:

Toto oznámenie sa nevyžaduje v prípade ak:

 

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa http://www.digipress.sk/, a http://www.tlaciarik.sk/.

 

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB PODĽA NARIADENIA GDPR

 

DOTKNUTÁ OSOBA MÁ PRÁVO NA NASLEDOVNÉ:

Prístup k osobným údajom (podľa čl.15 Nariadenia a §21 Zákona)

Dotknutá osoba má právo získať od DIGIPRESS s.r.o. potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak DIGIPRESS s.r.o. takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto údajom a informácie o:

DIGIPRESS s.r.o. poskytne dotknutej osobe kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže DIGIPRESS s.r.o. účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.

Právo na opravu (podľa čl.16 Nariadenia a § 22 Zákona)

Dotknutá osoba má právo na to, aby DIGIPRESS s.r.o. bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na vymazanie (právo na zabudnutie, podľa čl.17 Nariadenia a §23 Zákona)

Dotknutá osoba má právo na to aby DIGIPRESS s.r.o. bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak je naplnený niektorý z nasledovných dôvodov:

 

INFORMÁCIA O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Prevádzkovateľ: DIGIPRESS s.r.o.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: Jesenského 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 48 00 25 18, zapísaný v  Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, Vložka číslo:  27590/S

Kontaktné údaje: info@digipress.sk

Účel spracúvania: Plnenie povinností prevádzkovateľa v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane povinností v oblasti požiarnej ochrany

Právny základ spracúvania: Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa čl.6 ods.1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), najmä v zmysle zákona o ochrane , podpore a rozvoji verejného zdravia; zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Príjemcovia/Kategórie príjemcov: Inšpektorát práce; Sociálna poisťovňa; Zdravotné poisťovne; Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti; Pracovná zdravotná služba; Úrad verejného zdravotníctva SR; Polícia SR advokáti; súdy; Hasičský a záchranný zbor.

Doba uchovávania: 5 rokov

Požiadavka na poskytnutie osobných údajov a možné následky ich neposkytnutia: Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, v opačnom prípade nie je možné riadne plnenie povinností prevádzkovateľa v oblasti BOZP, pričom môže dôjsť k neumožneniu výkonu úloh zmluvnej osoby.

Prenos údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii: Nevykonáva sa.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa.

Práva dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa http://www.digipress.sk/